Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''


Ngày 17 tháng 03 năm 2018