Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''


Ngày 05 tháng 12 năm 2020