Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 25 tháng 03 năm 2019


Tin tức

QĐ Về việc thành lập Đoàn kiểm tra hồ sơ phổ cập giáo dục trung học cơ sở thị xã năm 2014 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc