Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "


Ngày 10 tháng 12 năm 2018


Tin tức

Công văn về việc rà soát đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương đối với công chức, viên chức (khẩn) Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị giáo dục trực thuộc