Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 22 tháng 01 năm 2019


Tin tức

Thông báo nhận tiền hỗ trợ con CBCNVCLĐ bị bệnh tật hiểm nghèo năm 2014 (từ 0 đến 15 tuổi) Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non Hương Xuân, Hương Thọ, Sơn Ca, Bình Điền, Tiểu học Lai Thành, Thuận Hòa, Vĩnh Dương, Hương Hồ 1, ...