Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 18 tháng 10 năm 2018


Tin tức

Công văn về việc hướng dẫn thu, chi dạy thêm học thêm Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc trên địa bàn thị xã.