Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''


Ngày 10 tháng 12 năm 2018


Tin tức

Công văn V/v hoàn thành nhập dữ liệu trên phần mềm hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và công tác PCGD-XMC năm 2014 Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị giáo dục trực thuộc