Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 22 tháng 01 năm 2019


Tin tức

Nhắc nhở nộp báo cáo tình hình xây dựng và cơ sở vật chất NH 2013-2014 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường học trực thuộc trên địa bàn thị xã