Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 22 tháng 01 năm 2019


Tin tức

Chuyển tiếp công văn của Sở về việc điều chỉnh thời gian Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp Tỉnh Kính gửi: Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc