Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "


Ngày 10 tháng 12 năm 2018


Tin tức

Hướng dẫn thuyên chuyển 2013-2014 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc trên địa bàn thị xã