Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 22 tháng 01 năm 2019


Tin tức

Hướng dẫn nâng bậc lương đợt 1 năm 2014 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc trên địa bàn thị xã