Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 10 tháng 12 năm 2018


Tin tức

Quyết định khen thưởng học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi Vẽ tranh qua máy vi tính bậc Tiểu học thị xã Hương Trà năm học 2013-2014 en thưởng Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học trực thuộc trên địa bàn