Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 07 tháng 12 năm 2019


Tin tức

Thông báo nhận kinh phí Công đoàn bổ sung năm 2013 Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc