Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 19 tháng 11 năm 2018


Tin tức

Thông báo về việc thay đổi thời gian thi cờ vua Kính gửi: Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc