Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 07 tháng 12 năm 2019


Tin tức

730.Về việc báo cáo thống kê tình hình sử dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2013-2014. Kính gửi : Hiệu trưởng các đơn vị giáo dục trực thuộc trên địa bàn.