Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 25 tháng 03 năm 2019


Tin tức

Thông báo từ bộ phận Kế toán Kính gửi: Hiệu tr ưởng các đơn vị giáo dục trực thuộc