Dạy tức là học hai lần''


Ngày 20 tháng 08 năm 2018


Tin tức

Công văn về việc tổ chức dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác. Kính gửi: Hiệu trưởng trường TH&THCS Lê Quang Bính và các trường THCS trực thuộc