Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 25 tháng 03 năm 2019


Tin tức

Báo cáo nhanh số liệu đầu năm học 2013 - 2014 qua cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục & Đào tạo TT Huế
Kính gởi các đơn vị trực thuộc