In trang

Về việc nộp bản kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2013
Cập nhật lúc : 04:04 07/02/2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc trên địa bàn thị xã

     Căn cứ theo công văn số 09/PGD&ĐT ngày 03/1/2014 của Phòng GD&ĐT Hương Trà các đơn vị giáo dục trực thuộc nộp bản kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2013 về Phòng GD&ĐT Hương Trà ngày 20/01/2014. Hiện nay, một số đơn vị chưa nộp bản kê khai. Vậy, Bộ phận TCCB Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị nộp bản kê khai tài sản của cá nhân về bộ phận TCCB chậm nhất là ngày 12/02/2014.

       Danh sách các đơn vị đã nộp bản kê khai tài sản cá nhân