Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 21 tháng 10 năm 2017