Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 10 tháng 12 năm 2019