Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 24 tháng 02 năm 2020