Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 14 tháng 08 năm 2022


Liên kết

Cập nhật lúc : 09:59 14/03/2016  

Website các trường trên địa bàn

1. Trung học sơ sở:

TT

Trường THCS

Địa chỉ Website

1.

Nguyễn Khoa Đăng

http://thcshvan.huongtra.thuathienhue.edu.vn

2.

Hà Thế Hạnh

http://thcs-tha.huongtra.thuathienhue.edu.vn

3.

Hồ Văn Tứ

http://thcs-hvan.huongtra.thuathienhue.edu.vn

4.

Nguyễn Khánh Toàn

http://thcs-nktoan.huongtra.thuathienhue.edu.vn

5.

Nguyễn Xuân Thưởng

http://thcs-htoan.huongtra.thuathienhue.edu.vn

6.

Lê Quang Tiến

http://thcs-hchu.huongtra.thuathienhue.edu.vn

7.

Nguyễn Đăng Thịnh

http://thcs-han.huongtra.thuathienhue.edu.vn

8.

Huỳnh Đình Túc

http://thcs-hho.huongtra.thuathienhue.edu.vn

9.

Đặng Vinh

http://thcs-hvinh.huongtra.thuathienhue.edu.vn

10.

Nguyễn Khoa Thuyên

http://thcs-hphong.huongtra.thuathienhue.edu.vn

11.

Hoàng Kim Hoán

http://thcs-hduong.huongtra.thuathienhue.edu.vn

12.

Tôn Thất Bách

http://thcs-htho.huongtra.thuathienhue.edu.vn

13.

Lê Thuyết

http://thcs-bthanh.huongtra.thuathienhue.edu.vn

14.

Trần Đăng Khoa

http://thcs-bdien.huongtra.thuathienhue.edu.vn

15.

TH&THCS Lê Quang Bính

http://ptcs-hbinh.huongtra.thuathienhue.edu.vn

2. Tiểu học:

TT

Trường tiểu học

Địa chỉ Website

1.

Hương Vân

http://th-hvan.huongtra.thuathienhue.edu.vn

2.

Lai Thành

http://th-lthanh.huongtra.thuathienhue.edu.vn

3.

Số 1 Tứ Hạ

http://th-tha1.huongtra.thuathienhue.edu.vn

4.

Số 2 Tứ Hạ

http://th-tha2.huongtra.thuathienhue.edu.vn

5.

Số 1 Hương Văn

http://th-hvan1.huongtra.thuathienhue.edu.vn

6.

Số 2 Hương Văn

http://th-hvan2.huongtra.thuathienhue.edu.vn

7.

Số 1 Hương Xuân

http://th-hxuan1.huongtra.thuathienhue.edu.vn

8.

Số 2 Hương Xuân

http://th-hxuan2.huongtra.thuathienhue.edu.vn

9.

Số 1 Hương Toàn

http://th-htoan1.huongtra.thuathienhue.edu.vn

10.

Số 2 Hương Toàn

http://th-htoan2.huongtra.thuathienhue.edu.vn

11.

Số 3 Hương Toàn

http://th-htoan3.huongtra.thuathienhue.edu.vn

12.

Số 1 Hương Chữ

http://th-hchu1.huongtra.thuathienhue.edu.vn

13.

Số 2 Hương Chữ

http://th-hchu2.huongtra.thuathienhue.edu.vn

14.

Hương An

http://th-han.huongtra.thuathienhue.edu.vn

15.

Số 1 Hương Hồ

http://th-hho1.huongtra.thuathienhue.edu.vn  

16.

Số 2 Hương Hồ

http://th-hho2.huongtra.thuathienhue.edu.vn

17.

Số 1 Hương Vinh

http://th-hvinh1.huongtra.thuathienhue.edu.vn

18.

Số 2 Hương Vinh

http://th-hvinh2.huongtra.thuathienhue.edu.vn

19.

Số 3 Hương Vinh

http://th-hvinh3.huongtra.thuathienhue.edu.vn

20.

Thuận Hòa

http://th-thoa.huongtra.thuathienhue.edu.vn

21.

Vân An

http://th-van.huongtra.thuathienhue.edu.vn

22.

Vân Quật Đông

http://th-vqdong.huongtra.thuathienhue.edu.vn

23.

Thái Dương

http://th-tduong.huongtra.thuathienhue.edu.vn

24.

Vĩnh Dương

http://th-vduong.huongtra.thuathienhue.edu.vn

25.

Hương Thọ

http://th-htho1.huongtra.thuathienhue.edu.vn

26.

Bình Thành

http://th-bthanh.huongtra.thuathienhue.edu.vn

27.

Bình Điền

http://th-bdien.huongtra.thuathienhue.edu.vn

28.

Hồng Tiến

http://th-htien.huongtra.thuathienhue.edu.vn

3. Mầm non:

TT

Trường mầm non

Địa chỉ Wesite

1.

Hương Vân

http://mn-huongvan.huongtra.thuathienhue.edu.vn

2.

Sơn Ca

http://mn-sca.huongtra.thuathienhue.edu.vn

3.

Tứ Hạ

http://mn-tha.huongtra.thuathienhue.edu.vn

4.

Hương Văn

http://mn-hvan.huongtra.thuathienhue.edu.vn

5.

Hương Xuân

http://mn-hxuan.huongtra.thuathienhue.edu.vn

6.

Hương Toàn

http://mn-htoan.huongtra.thuathienhue.edu.vn

7.

Hương Chữ

http://mn-hchu.huongtra.thuathienhue.edu.vn

8.

Hương An

http://mn-han.huongtra.thuathienhue.edu.vn

9.

Hương Hồ

http://mn-hho.huongtra.thuathienhue.edu.vn

10.

Hương Vinh

http://mn-hvinh.huongtra.thuathienhue.edu.vn

11.

Hương Phong

http://mn-hphong.huongtra.thuathienhue.edu.vn

12.

Hải Dương

http://mn-hduong.huongtra.thuathienhue.edu.vn

13.

Hương Thọ

http://mn-htho.huongtra.thuathienhue.edu.vn

14.

Bình Thành

http://mn-bthanh.huongtra.thuathienhue.edu.vn

15.

Bình Điền

http://mn-bdien.huongtra.thuathienhue.edu.vn

16.

Hương Bình

http://mn-hbinh.huongtra.thuathienhue.edu.vn

17.

Hồng Tiến

http://mn-htien.huongtra.thuathienhue.edu.vn

4. Trung học phổ thông:

TT

Trường THPT

Địa chỉ Wesite

1.

Hương Trà

http://thpt-htra.thuathienhue.edu.vn

2.

Đặng Huy Trứ

http://thpt-dhtru.thuathienhue.edu.vn

3.

Hương Vinh

http://thpt-hvinh.thuathienhue.edu.vn

4.

Bình Điền

http://thpt-bdien.thuathienhue.edu.vn

Các tin khác