Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 23 tháng 04 năm 2018


Liên kết

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Website các Phòng Giáo dục và Đào tạo

TT

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ Website

1.

Thành Phố Huế

http://tphue.thuathienhue.edu.vn

2.

Phong Điền

http://phongdien.thuathienhue.edu.vn

3.

Quảng Điền

http://quangdien.thuathienhue.edu.vn

4.

Phú Vang

http://phuvang.thuathienhue.edu.vn

5.

Hương Thủy

http://huongthuy.thuathienhue.edu.vn

6.

A Lưới

http://aluoi.thuathienhue.edu.vn

7.

Phú Lộc

http://phuloc.thuathienhue.edu.vn

8.

Nam Đông

http://namdong.thuathienhue.edu.vn